Behandlingsmetoder

Hos Dit Psykologhus i Aarhus lægger vi vægt på en varm, tryg og personlig atmosfære, hvor du er eksperten i dit liv, og hvor vores opgave er at bidrage med den faglige ekspertise. Derfor tager enhver behandling hos os altid udgangspunkt i dine ønsker og forventninger til terapien, som først herefter kommer til at danne afsæt for vores valg af behandlingsmetode.

Hos Dit Psykologhus i Aarhus anvender vi ikke kun én bestemt type behandlingsmetode, men planlægger behandlingen i samarbejde med dig og tilpasser behandlingsmetoderne til dit individuelle forløb.

Det er derfor ikke dig, som skal tilpasse dig vores metode – men os der tilpasser metoden til dig!

Vores psykologer er specialiserede i flere forskellige behandlingsmetoder, som alle indenfor forskningen har vist sig at være lige effektive til behandling af mange forskellige psykologiske problemstillinger. Du kan læse mere om de forskellige behandlingsmetoder nedenfor.

Har du spørgsmål til de behandlingsmetoder, vi oftest benytter, eller har du særlige ønsker til hvilken metode, du godt kunne tænker dig, er du altid velkommen til at kontakte os på mail: eller på telefon: 61 47 49 40 for en uforpligtende snak.

Psykolog Boeger

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) er en velafprøvet og nyere evidensbaseret psykologisk behandlingsmetode, som har vist god effekt i behandlingen af en lang række udfordringer.

ACT baserer sig på en forståelse af, at lidelse opstår, når vi forsøger at undgå eller undertrykke negative tanker, følelser og oplevelser. Målet er derfor at fremme en accept eller en ”given slip” på disse oplevelser i stedet for konstant at forsøge at bekæmpe dem.

ACT hjælper dig med at lære at ”være med”, acceptere eller slippe det, du ikke kan ændre, og i stedet fokusere på at sætte dig mål og handle i overensstemmelse med dine værdier.

Få hjælp med Acceptance and Commitment Therapy (ACT) hos Dit Psykologhus i Aarhus

Når vi arbejder med udgangspunkt i ACT hos Dit Psykologhus i Aarhus, vil vi altså ikke forsøge at ændre dine tanker eller følelser, men i stedet give dig redskaber og lære dig teknikker til at være med de tanker, følelser eller den smerte eller lidelse, som du må opleve.

Med andre ord vil vi arbejde med at give slip på eller tillade det, som du ikke kan ændre lige nu, og samtidig udvikle en større fleksibilitet hos dig, så du kan gøre det, som er vigtigt for dig, selv på de svære dage.

Med ACT har vi derfor ikke fokus på symptomreduktion i sig selv, men snarere på at ændre din adfærd, så den stemmer overens med dine værdier. Ideen i ACT er, at jo længere væk du er fra dine værdier, des værre får du det. Derfor vil vi i løbet af behandlingen også have fokus på og identificere dine værdier inden for forskellige livsområder, der er vigtige for dig, og sammen laver vi en plan for, hvordan du kan komme nærmere dine værdier og det liv, du ønsker dig.

Kerneområder indenfor ACT:

 • Accept
  Accept handler om at kunne erkende og være med / give slip på dine tanker og følelser uanset hvor ubehagelige, de måtte være. Det skaber plads til forandring.

 • Nærvær
  Du vil blive introduceret til mindfulnessøvelser, der er en vigtig del af ACT. Mindfulness hjælper dig til at være mere nærværende og til stede i nuet, så du ikke konstant skal føle dig fanget af negative tanker om fortiden eller bekymringer om fremtiden.

 • Kognitiv defusion
  ACT hjælper dig til at kunne træde et skridt tilbage fra dine tanker og se dem blot som tanker eller mentale konstruktioner, der hverken behøver at være sande eller virkelige og som ikke behøver at kontrollere eller styre dig.

 • Selvet som kontekst
  Selvet som kontekst handler om at forstå, at du er mere end dine tanker og følelser. Du er den, der kan observere dine tanker og følelser og vælge hvilken opmærksomhed, du vil give dem, og hvordan du vil handle.

 • Værdibaseret handling
  Igennem ACT arbejder vi med at identificere dine værdier, så du kan sætte mål og handle i overensstemmelse med dine personlige værdier. Det giver en større følelse af mening i livet.
   

Hvilke problematikker kan behandles med Acceptance and Commitment Therapy (ACT)?

ACT kan bruges i behandlingen af mange forskellige problematikker bl.a. stress, angst, depression, sorg, lavt selvværd, smerter og kroniske lidelser og i arbejdet med fysisk og psykisk sundhed, øget livskvalitet og personlig udvikling.

Effekterne af Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Når du deltager i et ACT-baseret behandlingsforløb hos Dit Psykologhus i Aarhus, vil du kunne opleve flere positive effekter herunder:

 • En større oplevelse af kontrol og at kunne håndtere livets udfordringer, uden at de styrer dig.
 • At være mere nærværende og medfølende også i dine relationer
 • En reduktion af symptomer på depression, angst og stress – f.eks. færre bekymringer og tankemylder.
 • Bedre kendskab til egne værdier.
 • En øget følelse af selvværd, selvtillid og mening med livet.
 • Forbedret livskvalitet og større livstilfredshed.

 

Mindfulness

Mindfulness er en bestemt måde at være opmærksom på også kaldet bevidst nærvær. Indenfor psykologien anvendes mindfulness oftest som et terapeutisk redskab eller et værktøj til selvhjælp for at skabe ro og lindre fysisk, mentalt og følelsesmæssigt ubehag.

Mindfulness indebærer at træne din opmærksomhed til at være nærværende til stede i nuet og observere dine tanker, følelser og kropsfornemmelser uden at reagere automatisk på dem.

Mindfulness er en meditationspraksis, hvor vi træner en opmærksomhed på øjeblikket uden at dømme og uden at forsøge at ændre på noget. Derudover træner og praktiserer vi også mindfulness igennem helt almindelige dagligdags aktiviteter, for at vi kan integrere et bevidst nærvær som en naturlig del af hverdagen.

Mindfulness som en integreret del af behandlingen hos Dit Psykologhus i Aarhus

Når vi integrerer mindfulness som en del af behandlingen hos Dit Psykologhus i Aarhus, kan det hjælpe dig med at blive mere bevidst opmærksom på dine tanker, følelser og kropslige oplevelser. Du kan med mindfulness blive mere bevidst om nuet, hvilket giver dig mulighed for at observere din indre verden med større klarhed.

Ved at integrere mindfulnessteknikker i behandlingen, kan du også opnå en dybere forbindelse mellem dit sind og din krop. Med simple, konkrete teknikker, kan du med din opmærksomhed lære at være mere til stede lige nu og her, når det passer ind i din hverdag. Dette giver for mange mere ro, bedre relationer og en større mental trivsel.

Hvornår er det relevant at inddrage mindfulness i behandlingen?

Mindfulness meditation kan være relevant for dig, der ønsker at finde mere ro og nærvær i dit liv. Det kan også være gavnligt for dig, som lider af stress og ønsker hjælp til en sundere måde at håndtere det på, eller dig, som lider af angst eller depression, og som har brug for hjælp til at håndtere symptomerne, f.eks. håndtering af bekymringer og tankemylder.

Mindfulness har også vist sig særligt hjælpsomt hos mennesker, som lider af kroniske smerter eller kronisk invaliderende sygdom ved at ændre på smerteoplevelsen og øge livskvaliteten. Mindfulness kan også hjælpe dig, som ønsker at udvikle en positiv selvopfattelse og øget selvværd.

Fordelene ved mindfulness-baseret behandling

Mindfulness kan have flere fordele for dig, uanset hvilken problemstilling, du går i behandling med. Det kan hjælpe til at reducere stress, øge din selvregulering af tanker og følelser og forbedre din koncentrationsevne og opmærksomhed. Det kan desuden forbedre eventuelt søvnbesvær.

Derudover kan mindfulness være medvirkende til at du oplever mere ro og balance i dit liv, og at du bliver mindre dømmende over for dig selv og din situation.

Meta-kognitiv Terapi (MCT)

Metakognitiv Terapi (MCT) er en nyere evidensbaseret psykologisk tilgang, der fokuserer på at ændre den måde du håndterer dine tanker på, i særdeleshed hvad du stiller op med spekulationer og grublerier om fortiden, bekymringer om fremtiden, overtænkning og tankemylder.

Metoden er baseret på en grundlæggende ide om, at vores tænkning om vores tanker kan have en afgørende indvirkning på vores følelser og adfærd.

I Meta-kognitiv Terapi fokuserer vi derfor ikke på indholdet af dine negative tanker, men derimod på, hvordan du forholder dig til og håndterer disse tanker.

Teorien er, at det ikke er mængden af bekymringer og negative tanker, der er et problem for vores mentale velvære, men derimod tiden vi bruger på at bekymre os og lader os blive fanget i de negative tanker.

Få hjælp gennem Meta-kognitiv Terapi hos Dit Psykologhus i Aarhus

Ordet metakognition er et centralt begreb indenfor Metakognitiv Terapi, og henviser til menneskers evne til at tænke på, reflektere over, analysere og observere egne tanker. Måske kender du til, at du overbekymrer dig, og dét at bekymre sig over at bekymre sig, pludselig er blevet din udfordring?

Hos Dit Psykologhus i Aarhus vil vi i løbet af behandlingen identificere dine uhensigtsmæssige metakognitive processer, og du vil lære nye teknikker og få redskaber, der fremmer en mere hensigtsmæssig tilgang til dine bekymringer og stressorer.

I Meta-kognitiv Terapi kommer vi ikke til at analysere fortidige hændelser for at finde frem til forklaringer, forståelser eller årsager til, hvorfor du har det, som du har det. Når vi bruger mange timer dagligt på at gruble over et problem og bekymre os tapper vi langsomt os selv for energi, overskud og livsglæde.

Fokus i behandlingen er i stedet på nutiden og fremtiden, og hvordan du kan være mere til stede i livet, bryde fri at de automatiserede tankemønstre og trives.

Hvem kan have gavn af Meta-kognitiv terapi?

Meta-kognitiv Terapi kan bruges til at behandle langt de fleste psykiske tilstande herunder:

 • Bekymringer og tankemylder
 • Lavt selvværd
 • Angst
 • Depression
 • Stress
 • PTSD

Effekterne af Meta-kognitiv Terapi

Meta-kognitiv terapi kan have en række positive effekter på mental velvære. Det inkluderer mindre tid brugt på negative tanker og bekymringer samt en mærkbar reduktion i symptomerne på stress, angst og depression. Derudover øger det evnen til at identificere og håndtere negative tanker og følelser, har en positiv indvirkning på selvværd og selvtillid og øger følelsen af kontrol og livskvalitet.

Psykolog Aarhus Stemning Kaffe Og The 8
Psykolog Aarhus Stemning Broen

Kognitiv adfærdsterapi

Kognitiv adfærdsterapi (KAT) er en lidt ældre evidensbaseret behandlingsmetode, som har vist sig effektiv i behandlingen af mange psykiske lidelser i særdeleshed angst og depression.

Kognitiv adfærdsterapi er baseret på ideen om at vores tanker, følelser og adfærd er indbyrdes forbundne, og terapien sigter derfor mod at ændre destruktive tankeprocesser og håndtere psykiske udfordringer, så du kan handle på nye måder og træffe positive og livsændrende beslutninger.

Om kognitiv adfærdsterapi hos Dit Psykologhus i Aarhus

Grundlaget for Kognitiv adfærdsterapi er, at vores tanker påvirker vores følelser og handlinger. Har du f.eks. mange negative tanker, kan dine følelser også blive mere tunge, og dine handlinger kan komme til at afspejle denne følelse.

Sammen vil vi identificere og udfordre de negative eller uhensigtsmæssige tankemønstre, der kan være medvirkende til at opretholde psykiske problematikker som angst, depression og stress. I løbet af vores sessioner vil du blive introduceret til forskellige teknikker og øvelser, som du kan bruge i din hverdag. Målet med dette er, at du lærer at håndtere dine udfordringer på en mere effektiv og hensigtsmæssig måde og dermed kan påvirke dine følelser og dine handlinger så du oplever større trivsel.

Relationel terapi

Målet med relationel terapi er, at du i behandlingen bliver klogere på dig selv i relationen til andre mennesker samt styrker din evne til at opbygge sunde og stærke relationer. Vi vil i løbet af terapien identificere de mønstre, der opstår i dit samspil med andre mennesker og sammen blive klogere på din adfærd og kommunikation med andre.

Hvem kan have gavn af relationel terapi?

Relationel terapi kan give mening for dig, som oplever, at det kan være svært at etablere eller fastholde sunde forhold til andre. Dette kan både være arbejdsmæssigt, familiemæssigt, venskabsmæssigt og i romantiske relationer.

Det kan også være, at du oplever, at du har svært ved at kommunikere med andre eller har svært ved at sætte ord på dine følelser og behov. I behandlingen vil du lære nye måder at kommunikere på samtidig med, at du bliver klogere på dig selv, og hvad du har brug for i relationen.  

Psykolog Aarhus Stemning 07

Kontakt psykologerne i Dit Psykologhus i Aarhus

Det er gratis og uforpligtende. Find vores kontaktinformationer her eller skriv til os via denne formular.

Telefon: 61 47 49 40 – Email:

Spam-kontrol - Svar venligst på dette regnestykke